Δήλωση αποποίησης ευθυνών

Με την προβολή της ιστοσελίδας της UNIS Group και των πληροφοριών που παρέχει, επιβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους. Οι πληροφορίες που εκτίθενται σε αυτήν την ιστοσελίδα έχουν χαρακτήρα γενικής πληροφόρησης και ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Η UNIS Group καταρτίζει και τηρεί την εν λόγω ιστοσελίδα με τη μέγιστη δυνατή φροντίδα και προσοχή. Παρ’ όλα αυτά, η UNIS Group δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών ή το ότι αυτές είναι ενημερωμένες. Η UNIS Group δεν αποδέχεται καμία υποχρέωση να ενημερώνει τις πληροφορίες ή να διορθώνει τυχόν σφάλματα. Η UNIS Group αποποιείται ρητά οποιασδήποτε ευθύνης αναφορικά με αυτά τα ζητήματα. Κανένα δικαίωμα δεν απορρέει από τις παρεχόμενες πληροφορίες.

Επιπλέον, η UNIS Group δεν εγγυάται ότι η εν λόγω ιστοσελίδα θα λειτουργεί χωρίς προβλήματα ή διακοπές. Η UNIS Group, ή ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της, διατηρεί όλα τα δικαιώματα αναφορικά με τις πληροφορίες που εκτίθενται στην ιστοσελίδα της UNIS Group (συμπεριλαμβανομένων όλων των κειμένων, γραφικών υλικών και λογότυπων). Δεν σας παραχωρείται καμία άλλη άδεια οποιασδήποτε μορφής όσον αφορά τις εν λόγω πληροφορίες, πέραν αυτής που είναι αυστηρά απαραίτητη για την προβολή της ιστοσελίδας της UNIS Group διαδικτυακά. Πιο συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας της UNIS Group, η αναπαραγωγή του ή η διάθεσή του σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιοδήποτε άλλο μέσο, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της UNIS Group. Η ιστοσελίδα της UNIS Group, καθώς και η παρούσα δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων και αποποίησης ευθυνών, διέπονται από την ολλανδική νομοθεσία.